Náměstek Mariánek: Mnozí bezdomovci neprojevují o nabízené možnosti zájem

10.01.2017 MÉDIA

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Problematika bezdomovectví se dotýká všech větších měst v ČR. S ohledem na tuto skutečnost město Ostrava dlouhodobě podporuje nestátní neziskové organizace a má vytvořenou komplexní síť sociálních služeb. Mimo to každoročně začátkem zimy startuje tzv. "Zimní program". V případě nepříznivého počasí (noční teploty klesnou pod 0°) a naplněnosti kapacit nocleháren je tento program spuštěn. Organizace (přehled je v závěru TZ) navyšují kapacity, aby pokryly aktuální potřeby klientů. Intenzivnější je také terénní sociální práce, při níž sociální pracovníci vyjíždějí do lokalit s větší koncentrací bezdomovců a poskytují poradenství a odkazují klienty na organizace, kde mohou získat teplé jídlo, nápoje, deky či přenocovat.

 

Počet bezdomovců žijících na území města Ostravy se výrazně nemění. Počet tzv. zjevných bezdomovců je odhadován na cca 900 osob, z tohoto počtu se asi polovina zdržuje v zařízeních poskytující sociální služby a druhá polovina bezdomovců žije mimo zařízení (pobývá na ulici). V zimním období se pochopitelně zájem o nabízené sociální služby zvyšuje. 

V Ostravě je v současné době k dispozici 413 míst v azylových domech (164 pro muže a 249 pro ženy, resp. ženy s dětmi), jejich kapacita je převážně naplněna. Bezdomovci mohou dále využívat nocleháren s kapacitou 120 míst, nízkoprahových denních center s kapacitou 125 míst a domova se zvláštním režimem "Domov Přístav" s kapacitou 47 míst. Dalším zařízením zajišťujícím pomoc bezdomovcům se specifickými potřebami je domov se zvláštním režimem "Domov Přístav II", který má kapacitu 29 míst. 

"V rámci "Zimního programu" jsou uvedené kapacity v celkovém počtu 734 míst rozšířeny o 54 lůžek a 120 tzv. volných židlí. Situaci jsme sledovali a vyhodnotili tak, že kapacity zařízení doplněné o zimní program jsou dostačující. I přes aktivní motivaci a poskytování poradenství neprojevují mnozí bezdomovci zájem o nabízené možnosti," řekl náměstek pro sociální oblast Michal Mariánek. 

Finanční podpora města Ostravy na provoz zimního programu pro rok 2016 je stanovena na 250 000 Kč. Část finančních prostředků určených na zajištění "Zimního programu" již byla vyčerpána na počátku letošního roku. Do konce roku 2016 zbývá vyčerpat cca 160 000 Kč. 

"Pro letošní rok jsme uvedené sociální služby (azylové domy, noclehárny, domov se zvláštním režimem a nízkoprahová denní centra) podpořili z rozpočtu města v celkové výši 17 mil. Kč. Obdobnou míru podpory můžeme očekávat i pro příští rok," dodal náměstek M. Mariánek. 

Mezi poskytovatele sociálních služeb, kteří se v Ostravě věnují problematice bezdomovectví, řadíme Armádu spásy v ČR, Charitu Ostrava, Diakonii ČCE, Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s., Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., Novou Šanci, z. s., či Služby Dobrého Pastýře. Zimnímu programu se věnují první dva uvedení poskytovatelé. 

Studie podrobně mapující potřeby bezdomovců a sociální služby určené pro tuto cílovou skupinu je umístěna zde: http://bit.ly/2fymo3h. 

 

Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem